Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Credit Agricole Bank Polska S.A
ul. Legnicka 48 bud.C-D
50-950 Wrocław 68 skr.poczt.393
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
położonej w miejscowości: Zaborze ul. Sosnowa 3, opisanej jako: prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z dz. nr 210/73, rola o pow. 0,0504 HA, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW: KR1E/00013942/3 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych

w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi.

Nieruchomość zgodnie z Księga Wieczystą nr KR1E/00013942/3 stanowi własność dłużnika

Termin posiedzenia w sprawie podpisania protokołu opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości wyznaczono na dzień 04-10-2022 o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika: 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2A.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.