Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) kpc, że w dniu 30-11-2023 o godz. 12:00 rozpocznie się druga e-licytacja nieruchomości (na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/). E-licytacja zakończy się w dniu 07-12-2023 o godz. 12.00.

DRUGA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko, przy ul. Dębowa 1 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu pod nr KW KR1E/00064032/3, opisanej jako: dz. nr 144 obręb 0002, GRODZISKO, GRUNTY ROLNE ZAB. ,pow. 0,0343 HA, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalnym o pow. 49,61 m2, budynek gospodarczy o pow. 19m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych o KW KR1E/00064032/3 stanowiącej własność dłużnika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 91 264,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 60 842,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9 126,40 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy
pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego,
oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli
potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta,
pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia
danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do
występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych
dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia
rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O
odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać odpis
protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie
stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w
jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę
przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może
anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu
komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego
najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w
terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego
zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby
niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu
komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania
wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce.
Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczający jednak
miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. W przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Postąpienie nie może
wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed
zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.