Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) kpc, że w dniu 30-11-2023 o godz. 11:00 rozpocznie się druga e-licytacja nieruchomości (na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/). E-licytacja zakończy się w dniu 07-12-2023 o godz. 11:00

DRUGA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, przy ul. Trzciniec 2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00041842/7, opisanej jako:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, DZIAŁKA 837/1 o pow. 663m2, ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM. Budynek mieszkalny został posadowiony na działce nr 837/1 w 1950 roku. Budynek składa się z 4 kondygnacji, 1 podziemnej oraz 3 nadziemnych. Budynek posadowiony został na fundamentach żelbetowych. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Konstrukcja ścian na parterze murowana z cegły, na piętrze murowana z pustaka. Stropy żelbetowe, schody betonowe. Konstrukcja dachu drewniana, kryta blachą. Budynek został ocieplony i otynkowany. Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodną, co – ogrzewanie piecem gazowym oraz w instalację kanalizacyjną, cwu – z termy gazowej. Powierzchnia całkowita budynku 282,8 m2. Przy wznoszeniu budynku mieszkalnego na działce 873/1 przekroczono granice działki 837/3. Budynek mieszkalny w części o powierzchni zabudowy ok 2,34 m2 posadowiony został na działce sąsiedniej stanowiącej własność dłużnika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 752 484,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 501 656,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 75 248,40 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Nieruchomość jest obciążona prawami dożywocia, które zostały oszacowane na łączną kwotę 959078,07 zł. Prawa te mogą zostać utrzymane w mocy, jeżeli znajdą pełne pokrycie w cenie nabycia. W przypadku, gdy prawa te nie znajdą pokrycia w cenie nabycia – wówczas wygasną, zaś uprawnieni z tytułu tych praw będą uczestniczyć w planie podziału by uzyskać ekwiwalent za wygasłe prawo- stosownie do treści art. 1000§3 kpc.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy
pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego,
oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli
potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta,
pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia
danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do
występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych
dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia
rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O
odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać odpis
protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie
stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w
jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę
przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może
anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu
komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego
najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w
terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego
zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby
niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu
komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania
wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce.
Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczający jednak
miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. W przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Postąpienie nie może
wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed
zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.