Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE E-LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu na podst. art. 953 kpc w związku z art. 10136kpc, oraz na podstawie art. 8791 i następne kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2024 o godz. 11:00 rozpocznie się pierwsza e-licytacja nieruchomości (na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/), która to e-licytacja zakończy się w dniu 24-04-2024 o godz. 11.00 i będzie to:

P I E R W S Z A E- L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, na skrzyżowaniu ul. Kaczej i Parafialnej i opisanej jako nieruchomość gruntowa składająca się z działek: dz. 10/1- łąki trwałe, 11/4- łąki trwałe , 2559/6- drogi, 2575/13- drogi o łącznej pow. 0,4591 HA posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu pod nr KW KR1E/00069995/6. Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr XXI/239/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 września 2008 r miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze: – działka 10/1 położona jest w części o powierzchni 26 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem J.89.M3, w części o powierzchni 59 m2 na terenie dróg dojazdowych, oznaczonym symbolem D1X2; – działka 2559/6 położona jest w części o powierzchni 73 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem J.89.M3, w części o powierzchni 47 m2 na terenie dróg dojazdowych, oznaczonym symbolem D1X2; – działka 2575/13 położona jest w części o powierzchni 51 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem J.89.M3, w części o powierzchni 84 m2 na terenie dróg dojazdowych, oznaczonym symbolem D1X2; – działka 11/4 położona jest w części o powierzchni 2532 m2 na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem J. 89.M3, w części o powierzchni 361 m2 położona jest na terenie zieleni z dopuszczeniem usług, oznaczonej symbolem J.93.ZU, w części o powierzchni 1357 m2 położona jest na terenie na terenie dróg dojazdowych, oznaczonym symbolem D1X2. Wyceniana nieruchomość położona jest w głównej mierze na terenie prostym oraz płaskim. Niewielki fragment za ciekiem wodnym położony jest na terenie pochyłym. Kształt nieruchomości nieregularny – zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd i kanalizację. W sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć gazowa oraz wodna. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany. W 10 % działka porośnięta jest roślinnością leśną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Wyceniana nieruchomość sąsiaduje z innymi nieruchomościami stanowiącymi łąki oraz tereny mieszkaniowe jednorodzinne. Przez nieruchomość przebiega ciek wodny, który dzieli działkę na 2 części. Działka 10/1 posiada kształt nieregularny. Uzbrojona jest w prąd. Działka stanowi teren niezabudowany, bez nasadzeń. Działka 11/4 posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka uzbrojona jest w prąd i kanalizację. Działka stanowi teren niezabudowany. Działka 2559/6 posiada kształt nieregularny. Uzbrojona jest w prąd. Stanowi teren niezabudowany, bez nasadzeń. Działka 2575/13 posiada kształt nieregularny. Uzbrojona jest w prąd i kanalizację. Stanowi teren niezabudowany, bez nasadzeń.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 435 952,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 326 964,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 43 595,20 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Do e-licytacji należy przystąpić na dwa dni przed rozpoczęciem licytacji . Po rozpoczęciu
e- licytacji przystąpienie do niej będzie niemożliwe.

Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5 tys zł. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Wpłaty można dokonać w kancelarii, na rachunek bankowy komornika lub elektronicznie poprzez system teleinformatyczny obsługujący licytacje publiczne.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W Sądach Rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną

.
Pouczenia: Zgodnie z art. 10136 § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.
Zgodnie z art. 954 kpc Obwieszczenie o licytacji doręcza się: 1) uczestnikom postępowania; 2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.
Zgodnie z art. 8671 kpc § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 8672 kpc § 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie: Art. 8795 kpc § 1 Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się . § 2 Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. § 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. § 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Art. 8796 kpc § 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. § 21 . Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Art. 8797 § 3 kpc Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto. Art. 8799 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Zgodnie z art. art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej ukur), Sąd dokona zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nabyciu nieruchomości rolnej w celu umożliwienia KOWR realizacji prawa nabycia nieruchomości rolnej. KOWR może bowiem złożyć oświadczenie o nabyciu przedmiotowej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. Wskazane uprawnienie KOWR nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 4 ust. 4 pkt ukur. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431). § 7. [Przystąpienie do przetargu] 1. Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu. 2. Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu. 3. W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta. § 8. [Oświadczenie o występowaniu w imieniu osoby trzeciej] 1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. 3. Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną. § 9a. [Zamieszczenie wezwania lub zawiadomienia w systemie elektronicznym] Wezwanie do uzupełnienia danych, złożenia rękojmi lub przedłożenia dokumentów oraz zawiadomienie o odmowie dopuszczenia do przetargu uważa się za doręczone z dniem zamieszczenia ich w systemie teleinformatycznym. Powiadomienie o zamieszczeniu wezwania lub zawiadomienia doręcza się wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4. § 10. 1.Dokonanie postąpienia wymaga: 1)uwierzytelnienia się na koncie użytkownika; 2)utworzenia oświadczenia o postąpieniu; 3)zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu. 2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. 3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu. § 11. [Zakończenie licytacji elektronicznej] 1. Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji, a jeżeli doszło do jej automatycznego odroczenia, z momentem wskazanym w art. 8796 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 2. W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek

Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl

Kancelaria oraz kasa czynna dla stron wyłącznie we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 

 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.